กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

นางสุชาดา  จ๋วงพานิช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

พระอธิการปราโมช
พรมจันทร์ วิสุทฺโธ
นางบงกช กลัดสุข
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี มารศรี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางขวัญเรือน ซื่อดี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
_DSC0029-1
นายนิรัติศัย  ช่วงโพธิ์
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นางพัชราภรณ์  โพธิ์ดี
วิทยฐานะ: –
นางสาวรัชดาพรรฬ์  กรุณา
วิทยฐานะ: –
น.ส.วรัญญาภัทร์ วรัญญ์วัฒนชัย
วิทยฐานะ: –
นางสาวนิษฐ์ธรีย์ สิงห์คา
วิทยฐานะ: –
นางสาวพิมลพรรณ  ใหม่ชัย
วิทยฐานะ: –
นางสาวสุพิชญา  แป้นพยอม
วิทยฐานะ: –
นายสุนทร ยองจา
วิทยฐานะ: –
 นายพลพิพัฒน์ ทิพยไชย
วิทยฐานะ: –
นายนิทัศน์ เรืองศรี
วิทยฐานะ: – 
นางอิสยาภรณ์ ทับสกุล
วิทยฐานะ: –
 นายวิษณุ ประสิทธิกสิกร
วิทยฐานะ: –
นางสาวชลีรัตน์ แสงเจริญ
วิทยฐานะ: –
นายอัตถสิทธิ์ ดอชนะ
วิทยฐานะ: –
นายศุภวัฒน์  แย้มฉวาก
วิทยฐานะ: –
นางสาวรัชนก เกตแค
วิทยฐานะ: –

 

Comments are closed