กลุ่มสาระฯศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 

นายพรเจตน์ ยอดนาค
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกษม บำรุงสุข
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายวัลลภ สินอำพล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายวิทยา กุลมาตร์
วิทยฐานะ: –
นายณฤดล  ชัยสิทธิ์
วิทยฐานะ: –
นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี
วิทยฐานะ: – 
นายพิเชษฐ์   ชี้แจง