กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายบารมี คงฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไฉน คงสนุ่น
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์ อินโท
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
สิบโทประทีป  ทองเอม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางกุลวดี   ม่วงพูล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ ฮวบสวรรค์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายบุญมา เมืองกุล
วิทยฐานะ: ชำนาญการ
นายชนะชล ศรีมีชัย
วิทยฐานะ: ชำนาญการ