กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

นายบารมี คงฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพฑูรย์ อินโท
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
สิบโทประทีป  ทองเอม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางกุลวดี   ม่วงพูล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายสามารถ ฮวบสวรรค์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายบุญมา ม่วงพูล
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นายชนะชล ศรีมีชัย
วิทยฐานะ: ชำนาญการ

Comments are closed