ลูกจ้าง

ลูกจ้างประจำโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

นายเอนก น้อยหร่าย
หัวหน้าลูกจ้างประจำ

นายเข็มทอง โพทอง นายสะอาด ประเสริฐปั้น นายชุติพนธ์ ดิษมา นายธีรชัย ลอยล่อง
นายชูเชิด ประสาทแก้ว นายเทอดศักดิ์ สารี นายสมยศ ศรีชัย นายบุญรอด สีดำ
นายสมชาย เอี่ยมมงคล  นางเกิดศิริ ขาวเงิน นางวีณา กล่ำเข็ม นางสาวกฤษณา ชังดี
นางถนอม วัดธูป  นางขวัญตา ประสาทแก้ว  นางประภัสสร ศรีบัว นางช่อเพ็ชร แซ่เล้สา
นางปราณี รรรณพันธ์