ประวัติโรงเรียน

               
                โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 โดยพระไชยนฤนาท ผู้ว่าการเมือง ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้าและราษฏรสร้างขึ้น ณ ต. วัดปลัง ต่อมาปลายปี พ.ศ. 2455 เจ้าคุณวิเชียรปราการได้มาเป็นผู้ว่าการเมือง
ได้ย้ายที่ว่าการเมืองมาตั้งที่ ต. บ้านกล้วย พ.ศ. 2456 จึงย้ายโรงเรียนโดยสร้างใหม่ ณ บริเวณสนามหญ้าด้านทิศเหนือศาลากลางจังหวัด วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2457 พระอุปกรศิลปศาสตร์ ศึกษาธิการมณฑลนครสวรรค์ ได้มาเปิดโรงเรียนใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประจำจังหวัดชัยนาท” พ.ศ. 2493 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนชัยนาท “วิชัยบำรุงราษฎร์” ในปีพ.ศ. 2499 กรมการฝึกหัดครูได้มีคำสั่งให้ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูชัยนาท โดยมีการมอบอาคารและที่ดินให้กับโรงเรียนใช้เป็นสถานศึกษาต่อไป วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ได้ยุบรวมกับโรงเรียนสตรีชัยนาท “คณะราษฎร์บำรุง 2 ” เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดโรงเรียนให้เป็นแบบสหศึกษา ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม” ใช้หลักสูตรมัธยมแบบประสม (ค.ม.ส.) ในปีการศึกษา 2512 ต่อมา พ.ศ. 2519 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค ( คมภ.2 รุ่น 3) ปัจจุบันโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3-4 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีพื้นที่ทั้งหมด 54 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา

                ในปีการศึกษา  2524   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  พ.ศ.2524  แทนหลักสูตร  2518   ขยายเวลาเรียน 2 ปี เป็น 3 ปี  ทำให้มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตร 2518 ค่อย ๆ หมดไปทีละชั้น แผนการเรียนเป็น  6-3-3   ในปีการศึกษา 2525  โรงเรียนมีชั้นเรียน 12-12-12/8-8-8 รวม 60 ห้อง  ในปีการศึกษา  2527  จำนวนนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายลดลง   กรมสามัญศึกษาจึงสั่งการให้โรงเรียน จัดชั้นเรียนเป็น  12-12-12/8-6-5 แล้วค่อย ๆ จัดเป็น 12-12-12/8-8-8 ในปีการศึกษา 2529

               ปีการศึกษา 2550 เข้าโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนในฝัน) จัดแผนชั้นเรียน  12-12-12 / 10-10-10  รวม  66  ห้องเรียน  ผ่านการประเมินผลเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2552  

               ปี  พ.ศ. 2554   ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก(สมศ.)  รอบสาม  รุ่นที่  1/2554  จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

      

 

Comments are closed