ค่านิยม คำขวัญ และลักษณะทางวัฒนธรรม

   เอกลักษณ์ของโรงเรียน :

                “โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย”


อัตลักษณ์ของโรงเรียน :

                “ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม”


ค่านิยม :  “ STANDARD ”

               S :  Synergy               สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

               T : Team  Work          ทำงานเป็นทีม

               A :  Activeness          ขยัน ตั้งใจทำงานเชิงรุก

               N :  Notability            ความมีชื่อเสียงโดดเด่น

               D :  Discovery            การใฝ่รู้ การค้นหา การค้นพบความรู้

               A :  Accountability     รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม

               R :  Relevancy            ปรับตัวได้ทันโลก

               D : Democracy            มีใจและการกระทำเป็นประชาธิปไตย


คำขวัญ :

                “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา”


วัฒนธรรมองค์กร :

                “จัดการศึกษาที่เน้นความรู้  คู่คุณธรรม”


คติพจน์ :

                “สิกฺขา  วิรุฬฺหิ   สมฺปตฺตา  ความถึงพร้อมซึ่งการศึกษา คือความเจริญงอกงาม”


เจตจำนง :

                “พัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

Comments are closed