ค่านิยม คำขวัญ และลักษณะทางวัฒนธรรม

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :

                “โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย”

อัตลักษณ์ของโรงเรียน :

                “ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”

ค่านิยม :  “ STANDARD ”

               S :  Synergy      สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

               T : Team  Work      ทำงานเป็นทีม

               A :  Activeness      ขยัน ตั้งใจทำงาน

               N :  Notability      ความมีชื่อเสียงโดดเด่น

               D :  Discovery      การใฝ่รู้ การค้นหา การค้นพบความรู้

               A :  Accountability      รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม

               R :  Relevancy      ปรับตัวได้ทันโลก

               D : Democracy      มีใจและการกระทำเป็นประชาธิปไตย

คำขวัญ :

                “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา”

วัฒนธรรมองค์กร :

                “จัดการศึกษาที่เน้นความรู้  คู่คุณธรรม”

คติพจน์ :

                “สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา ความถึงพร้อมซึ่งการศึกษา คือความเจริญงอกงาม”

เจตจำนง :

                “พัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล”