ค่านิยม คำขวัญ และลักษณะทางวัฒนธรรม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน :

                “โรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย”


อัตลักษณ์ของโรงเรียน :

                “ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม”


ค่านิยม : 
“ CNP  Model ”

                C : Creative      ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์  มีค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมกัน

                N : Network      บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ใช้เครือข่ายด้านเทคโนโลยีความร่วมมือของบุคคลและองค์กรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                P : Professional  การปฏิบัติงานตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ จนบรรลุเป้าหมายด้วยความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ


คำขวัญ :

                “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา”


วัฒนธรรมองค์กร :

                “สร้างสรรค์  สามัคคี   ยึดวิถีพอเพียง”


คติพจน์ :

                “สิกฺขา  วิรุฬฺหิ   สมฺปตฺตา  ความถึงพร้อมซึ่งการศึกษา คือความเจริญงอกงาม”


เจตจำนง :

                “พัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

Comments are closed