วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์


วิสัยทัศน์
 :
จัดการศึกษาให้ได้ระดับมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม

พันธกิจ :

 1. บริหารการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานคุณภาพ
 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
 3. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นประชาธิปไตย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกระบวนการเรียนรู้
 4. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ รักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. นำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดกระบวนการเรียนรู้
 6. ส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มีบรรยากาศ ร่มรื่น สะอาด สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 7. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

    เป้าหมาย :

 1. บริหารการจัดการศึกษาในระดับมาตรฐานคุณภาพ
 2. นักเรียนแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะการคิดและการจัดการเป็นระบบ
 3. นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมโลก ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี
 5. ครูและนักเรียนเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีที่ดีแก่ชุมชน
 6. บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีความสุขที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  และนักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น
 7. โรงเรียนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดการศึกษาจากชุมชน

Comments are closed