วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์


วิสัยทัศน์
 : 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำคุณภาพมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ :

 1. พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพตามมาตรฐานสากล
 3. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตบนวิถีความเป็นไทย
 5. พัฒนาระบบการบริหารด้วยระบบคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ศาสตร์พระราชา และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

เป้าหมาย :

 1. โรงเรียนมีความพร้อมในทุกๆด้าน เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
 2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
 3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
 5. มีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ศาสตร์พระราชา และมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง
 6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เข้มแข็ง

Comments are closed