คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

 

นายวิศรุต อยู่เกิด
ประธานนักเรียน

นายกลวัชร รักบุญ
รองฯฝ่ายสวัสดิการ
นายอมรินทร์ จันทมงคล
รองฯฝ่ายกีฬา
นายพศวีร์ มหัคคะประทีป
รองฯฝ่ายปกครอง
นางสาวศศธร รัตนสาลี
รองฯฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวนารีรัตน์ คงดี
รองฯฝ่ายการศึกษา
นางสาวภัทร์ธีรา พ่วงไพบูลย์
รองฯฝ่ายกิจกรรม