คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2560

 

นายภคพล อ่อนศรี
ประธานนักเรียน

นายกฤษฎา มากรุง
รองฯฝ่ายสวัสดิการ
นายดารุตซา นวมมี
รองฯฝ่ายกีฬา
นายสิราวุฒิ ราชานู
รองฯฝ่ายปกครอง
นางสาวภัทรศยา วงศ์แปง
รองฯฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจน์พนิจ มากทรัพย์
รองฯฝ่ายการศึกษา
นายวชิรศักดิ์ นองเนือง
รองฯฝ่ายกิจกรรม