คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

 

นายพงศธร  ม่วงเพ็ชร
ประธานนักเรียน

นางสาวอพิชญา  กันเกิด
รองฯฝ่ายงบประมาณ
นางสาวณิชารีย์  ตีระสุชัย
รองฯฝ่ายวิชาการ
นายเพชรพงษ์ ประทุมน้อย
รองฯฝ่ายบริหารทั่วไป
นายนราวิชญ์  วัตถุสิน
รองฯฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายภาสพล จินตภูมิ
รองฯฝ่ายปกครอง
นายปรเมษฐ์  อ่อนละมัย
รองฯฝ่ายกิจกรรม

Comments are closed