คณะกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการนักเรียน
ปีการศึกษา 2562

 

นายนิชนันท์ กิ่งหลักเมือง
ประธานนักเรียน

นายคิณพัฒน์  ช้วนตระกูล
รองฯ ฝ่ายงบประมาณ
นางสาวนัชชา เพ็ชรรุจิ
รองฯ ฝ่ายวิชาการ
นายภูมิทัต  ศรีรัตน์
รองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวภัคจิรา  ศรีอันยู้
รองฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายพัชรพล  เหมือนมา
รองฯ ฝ่ายปกครอง
นายซาโตชิ อิโทอิ
รองฯ ฝ่ายกิจกรรม

Comments are closed