กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 นายกำพล อู่ดี
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 นางสาวจันทนา บรรณทอง
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสิริพรรณ  แสงโป๋
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
พันจ่าเอกขวัญ  เรืองจันทร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
 นายสุรัตน์  ทัพวัตร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ