กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

นางสาวจันทนา  บรรณทอง
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 นางปราณี ยอดดำเนิน
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางจำลอง  หุ้มไหม
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
นางสิริพรรณ  แสงโป๋
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
พันจ่าเอกขวัญ  เรืองจันทร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
 นายสุรัตน์  ทัพวัตร์
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
  นายกำพล อู่ดี
วิทยฐานะ: ชำนาญการ