ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน รวม 3,361 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 284 309 593 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 265 340 605 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 251 304 555 12
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 800 953 1,753 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 256 322 578 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 262 329 591 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 148 291 439 11
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 666 942 1,608 33
รวม 1,466 1,895 3,361 69

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

Comments are closed