ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน รวม 2,920 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 258 328 586 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 278 307 585 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 250 331 581 12
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 786 966 1,752 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 149 243 392 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 131 243 374 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 151 251 402 11
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 431 737 1,168 33
รวม 1,217 1,703 2,920 69

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560