ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน รวม 2,881 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 231 342 573 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 250 328 578 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 273 305 578 12
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 754 975 1,729 36
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 140 259 399 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 148 235 383 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 126 244 370 11
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 414 738 1,152 33
รวม 1,168 1,713 2,881 69

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Comments are closed