ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนนักเรียนในปัจจุบัน รวม 2,825 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 287 300 487 13
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 228 341 569 12
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 258 327 585 12
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 673 968 1,461 37
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 162 249 411 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 134 256 390 11
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 148 235 383 11
รวมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 444 740 1,184 33
รวม 1,117 1,708 2,825 70

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Comments are closed