แผนกิจกรรมแนะแนว

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 กิจกรรมแนะแนว การประหยัดและการออมเงิน
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  – กิจกรรมแนะแนว เครือข่ายอาชีพ
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ก23201  กิจกรรมแนะแนว แลกน้ำ 
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ก31901  กิจกรรมแนะแนว การเลือกสถาบันอุดมศึกษา
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ก32201  กิจกรรมแนะแนว ค่านิยมของคุณ
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ก33201 กิจกรรมแนะแนว การงานและอาชีพ 

Comments are closed