แผนการจัดการเรียนรู้-สุขศึกษาฯ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 พ21101  สุขศึกษา 1 โครงสรางและหนาที่ของระบบประสาท
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  – พลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ประวัติของกระบี่กระบองและการถวายบังคม
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พ 23101 วอลเลยบอล การปฐมนิเทศ
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 พ23101 สุขศึกษา การกําหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  พ 31101 สุขศึกษา1 ระเบียบประเพณีกระบี่กระบอง
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 พ32101 – พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา การสรางความคุนเคยกับลูกตะกรอ
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 พ31101 – พ31102 สุขศึกษาและพลศึกษา การทํางานของระบบผิวหนัง  ระบบกระดูกและระบบกลามเนื้อ

Comments are closed