Integrated Learning Management Philosophy of Sufficiency Economy Philosophy

home

นโยบายน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

คลิ๊กเพื่อดู : นโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)