แผนการจัดการเรียนรู้-สังคมศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ส21203 ท้องถิ่นของเรา มารู้จักภูมิปัญญาท้องถิ่น
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ส21101 สังคมศึกษา 1 คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ส21221 หน้าที่พลเมือง 1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ส22102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ส22201 เงินทองของมีค่า 1 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ส22101 สังคมศึกษา 3 การปฏิบัติตนตามหลักธรรมในกระแส ความเปลี่ยนแปลงของโลก
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ส22201 สังคมศึกษา 3 หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา
8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ส22221 หน้าที่พลเมือง 3 การปฏิบัติตนตามหลักการทรงงาน
9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ส23101 สังคมศึกษา 5 เศรษฐกิจพอเพียง
10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ส31101 สังคมศึกษา 1 พระพุทธศาสนา
11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ส31101 สังคมศึกษา 1 พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็นสากลและมีข้อปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง
12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ส31101 สังคมศึกษา 1 พุทธประวัติ
13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2 ตามรอยพ่อหลวง
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ส32101 สังคมศึกษา 3 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ส30232 หน้าที่พลเมือง 2  การรู้ทันข่าวสารและการรู้ทันสื่อ และการคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของข้อมูล
16  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ส30261 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย 1 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
17  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส30234 หน้าที่พลเมือง 4 หลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
18  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส33102 ประวัติศาสตร์ไทย 3 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
19  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ส33101 สังคมศึกษา 5 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

Comments are closed