แผนการจัดการเรียนรู้-วิทยาศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับพืช
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 การสืบพันธุ์ของพืช
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 การแยกสารเนื้อผสม
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ความเป็นกรด-เบสของดิน
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ว20296 วิทยาศาสตร์ สสวท.5 พลังงานน้ำ
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 พลังงานไฟฟ้า
8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ว23102 วิทยาศาสตร์ 6 ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ในท้องถิ่น
9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ว23201 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ความหมายของอิเล็กทรอนิกส์
10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ว30211 ฟิสิกส์กลศาสตร์ 1 บทนำ
11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ว30202 ฟิสิกส์ 2 กฎการอนุรักษ์พลังงาน
12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ว31101 วิทยาศาสตร์ 1 ไบโอม
13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ว31102 วิทยาศาสตร์ 2 พันธะไอออนิก
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ว30231 อะตอมและตารางธาตุ แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกและการจัดเรียงอิเล็กตรอน
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ว32241 ชีววิทยา 3 โครงสร้างและหน้าที่ของราก
16  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ว32101 วิทยาศาสตร์ 3 พลังงานนิวเคลียร์
17  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ว30223 เคมี 3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
18  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ว33241 ชีววิทยา 5 โครงสร้างดีเอ็นเอ
19  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ว30216 สสารและฟิสิกส์แผนใหม่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์
18  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ว30255 พันธุศาสตร์และความหลากหลายทางชีววิทยา พันธุศาสตร์ของเมนเดล

Comments are closed