แผนการจัดการเรียนรู้-ภาษาไทย

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ท21101 ภาษาไทย 1 การพิจารณาวรรณคดีและวรรณกรรม
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ท21102 ภาษาไทย 2 การแต่งคำประพันธ์
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ท22101 ภาษาไทย 3 การเขียนย่อความ
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ท22101 ภาษาไทย 3 เรียงความป่ารักษ์น้ำ
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ท22101 ภาษาไทย 3 การเขียนเรียงความตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ท22101 ภาษาไทย 3 เรียนรู้ความงามภาษา
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ท23101 ภาษาไทย 5 การเขียนอธิบายแสดงความรู้
8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ท23101 ภาษาไทย 5 การเขียนย่อความ
9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ท23101 ภาษาไทย 5 ควบคู่การวิจารณ์
10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ท31101 ภาษาไทย 1 การเขียนย่อความ
11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ท31101 ภาษาไทย 1 นมัสการคุณานุคุณ
12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ท32101 ภาษาไทย 3 การเขียนเรียงความ
13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ท32101 ภาษาไทย 3 การอ่านจับใจความสำคัญ
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ท32101 ภาษาไทย 3 อ่านคล่องเขียนคล่อง
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ท33102 ภาษาไทย 6 หลักการอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ โต้แย้ง และมารยาทในการอ่าน

Comments are closed