แผนการจัดการเรียนรู้-ภาษาต่างประเทศ

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 The World Around Me
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 Food and Drinks
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 Favorite Pastimes
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 Sufficiency Economy
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 จ20203 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 五个香蕉 (ฉันต้องการซื้อกล้วย 5 ผล)
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 อ20205 ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5 Alison Lapper
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 อ23101 ภาษาอังกฤษ 3 Shopping
8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 How to live sufficiently?
9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 อ31201 ภาษาอังกฤษเสริมการอ่าน 1 Mother’s Day card
10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 อ31101 ภาษาอังกฤษ 1 Tips for Sufficient Living
11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 อ32101 ภาษาอังกฤษ 3 Environmental Concerns (Green Energy)
12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมการอ่าน 3 Pomelo Menu
13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 อ32201 ภาษาอังกฤษเสริมการอ่าน 3 The World’s Most Sufficiency Millionaire
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 อ33101 ภาษาอังกฤษ 5 Sufficiency Economy
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 อ33202 ภาษาอังกฤษเสริมการอ่าน 6 Fashion – In Style
16  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 อ33102 ภาษาอังกฤษ 6 The Changing face of beauty

Comments are closed