แผนการจัดการเรียนรู้-คณิตศาสตร์

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 คู่อันดับและกราฟ
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 คู่อันดับและกราฟ
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 คู่อันดับและกราฟ
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 รูปเรขาคณิต
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ค22201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 การเขียนแสดงจานวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ค22101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลม
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ค23101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน การหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม
8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ค23101 คณิตศาสตร์ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ค31101 คณิตศาสตร์ 1 การเขียนเซต
10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 พาราโบลา
11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ค32101 คณิตศาสตร์ 3 กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 สถิติและข้อมูล
13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 สถิติในชีวิตประจำวัน

Comments are closed