แผนการจัดการเรียนรู้-การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ระดับชั้น
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา เรื่อง
 1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ง20222  ถนอมอาหารในบ้าน การถนอมอาหารในบ้าน
2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ง20281  งานพิมพ์ไทยคอมพิวเตอร์ ฝึกพิมพ์แป้นเหย้า
 3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  เทคโนโลยีสารสนเทศ
4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ง21101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 การใช้โปรแกรม Microsoft Internet Explorer ในการสืบค้นข้อมูล
7  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ง20245  การปลูกกล้วยไม้ กล้วยไม้ในดวงใจ
8  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ง20208 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ การเตรียมไฟล์วัตถุดิบ
9  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ง20228  งานซ่อมแซมเสื้อผ้า งานซ่อมแซมเสื้อผ้า
10  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ง20244 งานปลูกผักเพื่อการบริโภค  วางแผนเตรียมพร้อม
11  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ง22101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี3 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
12  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ง22102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี4 ตัวกลางการสื่อสารข้อมูล (Transmission Medium/ Media)
13  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ง20226 น้ำพริกเครื่องจิ้ม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการทำน้ำพริกเครื่องจิ้ม 
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ง20246  งานอาชีพอิสระ วางแผนเตรียมพร้อม
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ง20283 งานบัญชีครัวเรือน  บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1  สารสนเทศสร้างอนาคต
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ง31101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 1 เครือข่ายสร้างโลก
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ง30203 การเขียนเว็บเพจ 1  การใส่และการกำหนดรูปแบบข้อความลงในเว็บเพจ
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  การทำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
14  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ง32102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4  การทำธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง
15  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ง30206  โครงงานคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน

Comments are closed