Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่องนวัตกรรม
1 นายวุฒิคุณ รัตนเพทาย กล้องความรู้สู่จอทีวี
2 นางสุภาพร ตันติเสรีรัตน์ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพสาหรับพืช
3 นางอาภรณ์ ฉินนานนท์ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การจำแนกสาร
4 นายชำเลียง เทพพักทัน แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ปฏิกิริยานิวเคลียร์
5 นายภาณุวัฒน์ ตันติเสรีรัตน์ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6 นางพอใจ บุษบงค์ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7 นางรุ่งนภา สุหงษา ผลิตสื่อ บทเรียนการ์ตูนเพื่อการเรียนการสอน วิชาฟิสิกส์
8 นางสาวพเยาว์ พันธ์รอด สมดุลเคมี
9 นางปุณพิมพ์ สุพรรณวินิจกูล การจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิชาเคมี ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
10 นางอุไรวรรณ์ ท้วมสุวรรณ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5E) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
11 นางดุจดาว ทวีผล แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพลังงานนิวเคลียร์
12 นางอรชุมา พรหมทับทิม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
13 นางรวิภา พะยุพัด การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ รายวิชาเคมี 1 (ว30221) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
14 นางนันทรัตน์ มั่งมี การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องเทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15 นางสาวนฤมล โตอ่อน จิ๊กซอว์ต่อคู่เบส
16 นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์ โครงสร้างและหน้าที่ของราก บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
17 นางสาวธัญดา สิทธิศักดิ์ การจัดการเรียนการสอนเรื่อง ความหมายของเล็กทรอนิกส์
ด้วยกิจกรรมอุปกรณ์เก่าเล่าใหม่
18 นางปุณฑิภัค    ปั้นมูล คุณภาพและสัดส่วนอาหารตามหลักปรัชญาเศรษฐิกิจพอเพียง