Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่องนวัตกรรม
1 นางสาวจิราพร จึงสมเจตไพศาล กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การประยุกต์ 1
ด้วยวิธีสอนแบบเป็นคู่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2 นางสุธีรา บัวสุนทร กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับบูรณาการกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3 นางวันดี มีทอง แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องคู่อันดับและกราฟ
4 นางฉลองรัตน์ พารีสอน แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องคู่อันดับและกราฟ
5 นางรุญณี ศรีภูธร การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
เรื่อง ข้าวหลามอร่อยด้วยอัราส่วนที่เหมาะสมรายวิชา ค 22101 คณิตศาสตร์ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
6 นางสาวลักษณา ทับบุรี การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร“ใฝ่เรียนรู้ สู่ความพอเพียง”
7 นางศมาพร เทียมโคกกรวด แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร
8 นางสาวสิริรัตน์ นิลวรรณ์ แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องพาราโบลา
9 นางสาวแฉล้ม อินวารี แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการเขียนเซต
10 ว่าที่ ร.ต.กมลพัฒน์  เอกศิริ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
11 นางปุญยนุช เอกศิริ กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องแผนภูมิรูปวงกลม
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12 น.ส.แคทรียา แสงดาวเทียน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบร่วมมือ
โดยใช้ “Game invitation” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
13 นางสาวสุกัญญา ด้วงกลัด แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เรื่อง อัตราส่วนและอัตราส่วนที่เท่ากัน