Best Practice กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล
ชื่อเรื่องนวัตกรรม
1 นายพรเจตน์ ยอดนาค การสร้างงานออกแบบนิเทศศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
2 นายณฤดล ชัยสิทธิ์ กิจกรรมศิลปะจากกาแฟ บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3 นายวิทยา กุลมาตร์ การสร้างผลงานศิลปะสื่อผสมจากวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4 นางสาวกัญญารัตน์  คำมะณี กิจกรรมส่งเสริมและสืบสานนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง