ระบบสนับสนุน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
          ส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง

ระบบแนะแนว
          บริการช่วยเหลือนักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองทั้งด้านการศึกษา อาชีพ สามารถตัดสินใจ เลือกแนวทางชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม เข้าใจผู้อื่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ระบบประกันคุณภาพ
          ใช้ระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาในทุกๆ ด้าน

นโยบายการศึกษา
          1.  พัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่มาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
          2.  สร้างวัฒนธรรมในการทำงานแบบร่วมคิดร่วมทำ มีส่วนร่วม ประสานงาน และใช้เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา
          3.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ และสามารถดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21

Comments are closed