Personnel Information

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 186 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
     ข้าราชการ 152
    อาจารย์ชั่วคราว 2
    อาจารย์ชาวต่างชาติ 5
    เจ้าหน้าที่สำนักงาน 12
    ลูกจ้างโรงเรียน 15
     รวม 186

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Comments are closed