บุคลากร

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 186 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
     ข้าราชการ 167
    พนักงานราชการ 1
    อาจารย์ชาวต่างชาติ 3
ลูกจ้างประจำ 10
  อัตราจ้าง 6
     รวม 187

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560