บุคลากร

โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมมีจำนวนบุคลากรที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 177 คน โดยแบ่งได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
     ข้าราชการ 156
    อาจารย์ชั่วคราว 3
    อาจารย์ชาวต่างชาติ 3
    เจ้าหน้าที่สำนักงาน 5
    ลูกจ้างโรงเรียน 10
     รวม 177

หมายเหตุ :: ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

Comments are closed